ردیف موسیقی ایرانی

ایمیل پرینت

ردیف موسیقی ایرانی، فهرستی از موسیقی کلاسیک ایرانی است که ماهیت فرهنگ موسیقیایی پارس را شکل می دهد. بیش از 250 بخش دارای آهنگ که به گوشه معروف است، در چرخه ای کنارهم قرار گرفته اند این چیدمان به صورت بسیار اصولی انجام میشود که انواع موضوعات مختلف را نمایش می دهد. اصل اجرای موسیقی سنتی ایرانی بر بدیهی گویی می باشد که به حالات روحی اجراکننده و در پاسخ به شنوندگان می باشد. موسیقی دانان ایرانی سال ها عمر خود را صرف یادگیری ردیف های موسیقی به عنوان ابزاری برای اجرا و تنظیم می نمایند.

ردیف ممکن است دارای آواز یا بی آواز و کلام باشد و فقط از آلت های موسیقی در نواختن استفاده گردد. این امر به وسیله ی آلت های مختلف موسیقی و با تکنیک های متفاوت قابل اجرا است. از جمله سازها برای اجرای ردیف: تار و سه تار(وسیله زهی بلند) سنتور، کمانچه و نی می باشند. ردیف هم اصول زیبایی شناسی و هم اصول فلسفی را در فرهنگ موسیقیایی پارس مجسم می نمایند. فراگرفتن ردیف حداقل در یک دهه توسط هنرجویان علاقه مند و به کاربردن آنها در آیین های مرتاضی و تذهیب نفس، درهای اعتقاد به عالم معنا را به روی آنها باز کرد. این گنج بزرگ در قلب موسیقی ایرانی نهفته است که در هویت ملی و فرهنگی مردمان ایران زمین منعکس می گردد.